Nikos Astrinidis, Composer, 1992, oil on panel, 153x122cm (60.2″x48″)

Portrait by Greek fine artist Kostas Loustas

Pin It on Pinterest