Amelia, Anastasia, Panayiotis and Zoe, 2004, oil on panel, 46x30cm (18.1″x11.8″)